کارکنان کلیدی

ردیف  نام و نام خانوادگی مدرک تحصیلی رشته تحصیلی
1 مهدی هادی نژاد فوق لیسانس عمران
2 حسن نسترنی لیسانس عمران
3 قاسمعلی محمدیان لیسانس عمران
4 نیما نیکزاد فوق لیسانس عمران
5 عبداله قریشی فوق لیسانس عمران
6 راهب ذکریایی لیسانس عمران
7 معصومه ملکی لیسانس عمران
8 نیما امینی فوق لیسانس عمران
9 علی مدانلو لیسانس عمران
10 علی ولی زاده لیسانس عمران
11 سهیل قاسمپور مرادی لیسانس عمران
12 بهروز رئیسیان لیسانس عمران
13 ایمان قاضی نژاد لیسانس عمران
14 حجت محمدی لیسانس عمران
15 حسین اسدی لیسانس عمران
16 عبدالله حسینی لیسانس عمران
17 میرعابدین حسینی لیسانس عمران
18 سالار عبادی فوق لیسانس عمران
19  امید دوستکاه لیسانس  نقشه بردار
20 نریمان سیدپور لیسانس نقشه بردار
21 کریم صالحی لیسانس نقشه بردار
22 مسعود قمری لیسانس نقشه بردار
23 جواد علوی لیسانس نقشه بردار
24 جواد زارع لیسانس نقشه بردار
25 بهروز قنبری لیسانس معماری
26 زینب ممتد فوق لیسانس معماری
27 پروانه معصومی لیسانس معماری
28 سامره صبحانی لیسانس معماری
29 مهدی حسینی فوق لیسانس معماری
30 الهام مهایی لیسانس معماری
31 امید عظیمی فوق لیسانس معماری
32 زینب ممتد فوق لیسانس معماری
33 علی محمدیان فوق لیسانس معماری
34 مجتبی پورنجفی لیسانس مکانیک
35 محمد خانجانی لیسانس مدیریت
36 امید مسیح پور لیسانس مدیریت
37 هادی براری فوق لیسانس مدیریت
38 مجید کاظمی لیسانس مدیریت
39 رمضان طالبی  لیسانس  مدیریت
40 جواد شیر محمدی لیسانس مدیریت
41 محمود کردخیلی دکتری مدیریت
42 سمیرا نارسی لیسانس مدیریت
43 محمد حجازی دکتری حسابداری
44 فاطمه خلردی لیسانس حسابداری
45 پری قربانی لیسانس حسابداری
46 رضا طور لیسانس حسابداری
47 وفا قاسمی لیسانس حسابداری
48 علی رضا غفاری لیسانس حقوق
49 علی حسینی لیسانس حقوق
50 محمد باقر احمدی فوق لیسانس حقوق
51 اسد مولایی فوق لیسانس ریاضی
52 سید مهدی فرزانه لیسانس معدن
53 مصطفی افتخاری نسب لیسانس معدن
54 محمد نیک نژاد فوق لیسانس مدیریت