احداث پل روستای گلورد در محور ساری-تاکام و راههای دسترسی

شرح پروژه

 

کارفرما :                                                       شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل کشور

مشاور:                                                         مهندسین مشاور راهبرد  سنا

مبلغ پیمان:                                                   319 میلیارد ریال

 

 

مشخصات فنی :

احداث یک دستگاه پل به عرض 12.80 متر و یک دهانه بطول 36 متر و 2 دهانه 18 متر جمعا به طول 72 متر

احجام عملیات اجرایی پروژه:

پی کنی و خاکبردای به حجم                5073 مترمکعب

آرماتوربندی                                        470،000 کیلوگرم

کارهای  فولادی سبک                        16،000 کیلوگرم

بتن ریزی                                            7400 متر مکعب

سازه فولادی سنگین                         220،000 کیلوگرم

مصالح سنگی                                    5400 مترمکعب

آسفالت                                              27000  مترمربع

حفاری                                                 800 مترطول