احداث چهارخطه محور هراز حدفاصل پارک جنگلی تا پیچ کلرد

شرح پروژه

کارفرما:                                                                                 وزارت راه و شهرسازی

شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل کشور

دستگاه نظارت:                                                                        مهندسین مشاور هراز راه

مبلغ پیمان  :                                                                           86,914,494,104     ریال

 

احجام عملیات اجرایی پروژه :

عملیات خاکی به حجم                                                                610,000 مترمکعب

ابنیه فنی به احجام :   بتن ریزی                                                    75,000 متر مکعب

آرماتور بندی                                                                              1،100،000 کیلوگرم

عملیات زیرسازی و روسازی                                                         36,000 متر مکعب

آسفالت در دو لایه بیندر و یک لایه توپکا                                           13500     تن

گارد بلوک به طول                                                                       3800      متر

آبرو دهانه دو متری به طول                                                           180         متر

آبرو دهانه چهار متری به طول                                                        50          متر

احداث دیوار حائل  بتنی مسلح و وزنی جمعا به طول 4500 متر و به ارتفاع 8 الی 13 متر در انتهای حریم جاده و حاشیه بستر رودخانه هراز جهت تعریض و چهارخطه کردن محور موجود!