اجرا تقاطع غیرهمسطح محور ساری- نکاء

شرح پروژه

کارفرما:                                  شهرداری ساری

دستگاه نظارت:                                      مهندسین مشاور کیا طرح کاوش منطقه

مبلغ پیمان فاز 1  :                                                118،614،261،100 ریال

مبلغ پیمان فاز 2  :                                                168،750،000،000 ریال

جمع مبلغ پیمان :                                                 287،364،261،100 ریال

 

مشخصات فنی :

1- محور ساری به نکاء :

احداث یک دستگاه پل به عرض 12/80 متر و چهار دهانه بطول 140 متر ورمپ های ورودی خروجی جمعا به طول 450 متر

2- محور نکاء به ساری:

احداث یک دستگاه پل به عرض 12/80 متر و چهار دهانه بطول 150 متر ورمپ های ورودی خروجی جمعا به طول 550 متر و رمپ راستگرد ورودی به ذغالچال به طول 150 متر

احجام عملیات اجرایی پروژه:

عملیات خاکی به حجم                    87,500 مترمکعب

ابنیه فنی به حجم بتن                     57,300 متر مکعب

ابنیه فنی به حجم آرماتور              2،200،000 کیلوگرم

عملیات زیرسازی و روسازی             24,000 متر مکعب

اجرای سازه فولادی سنگین              1،400،000 کیلوگرم

آسفالت                                             8،500 تن