اجرا عملیات زیرگذر فرح آباد

شرح پروژه

کارفرما:                                               شهرداری ساری

دستگاه نظارت:                             مهندسین مشاور شامخ اندیشان مسیر قارن

مبلغ پیمان  :                                            128.325.000.000    ریال

 

کلیات پروژه:

– تغییر هندسه میدان به شکل بادامی و ساماندهی و ارتقاء کیفیت جریان ترافیک در محیط آن .

– زیر گذر بصورت چهارباند رفت و برگشت .

– عرض زیر گذر 1660 متر می باشد .

– طول کل زیرگذر از ابتدای رمپ ورودی تا خروجی 280 متر .

– سطح کل عرشه پل 900 متر مربع ( دو دستگاه پل )

– ارتفاع مجاز زیر گذر 4.70 متر و شیب رمپ ها حداکثر 7 درصد .

– روش اجرای ساختمان زیر گذر بصورت احداث شمع ستون و دال مجوف و نمای داخلی بصورت بتن درجا

 

اجرای عملیات خاکبرداری به حجم     35,000 مترمکعب

اجرای ابنیه فنی به حجم بتن             11,300  متر مکعب

اجرای شمع                                      2،120      مترطول

قالب بندی                                        60،000    مترمربع

آرماتوربندی                                   880،000   کیلوگرم

آسفالت                                             2،500       تن

 

محدودیت ها در اجرای زیر گذر :

-وجود تاسیسات گاز ، فاضلاب ، آب ، برق و فیبر نوری در مسیر پروژه

-وجود روگذر ولیعصر و الزام در رعایت ارتفاع زیر گذر به ارتفاع 5.20 متر تا زیر عرشه پل و رعایت حریم عرضی از پایه ای پل

-با توجه به اینکه خروجی مطالعات فاز یک اجرای زیر گذر به صورت دو باند رفت و برگشت محاسبه گردید به علت محدودیت عرض خیابان های بلوار فرح آباد (30 متری) زیر گذر احداث و تامین عرض رمپ ها دشوار خواهد بود.