پل خرپایی بر روی رودخانه نکا رود در منطقه چمازی

شرح پروژه

کارفرما:                                                       شهرداری نکا

دستگاه نظارت:                                          مهندسین مشاور عمران طرح البرز

مبلغ پیمان:                                                181،416،282،284ریال

 

مشخصات فنی :

1- پل خرپایی بر روی رودخانه نکارود در منطقه چمازی

احداث یک دستگاه پل به عرض 12.40 متر و دهانه بطول 52.80 متر که به صورت خرپایی بر روی بستر رودخانه نکارود در منطقه چمازی احداث می شود . در ضلع شمالی و جنوبی پل زیر نشیمنگاه پل به تعداد 10 عدد شمع به طول 31 متر نیز اجرا می گردد .

احجام عملیات اجرایی پروژه:

عملیات خاکی به حجم                     3770 مترمکعب

آرماتوربندی                                      130،000 کیلوگرم

کارهای  فولادی سبک                       5200 کیلوگرم

بتن ریزی                                          1200 متر مکعب

سازه فولادی سنگین                         85،000 کیلوگرم

مصالح سنگی                                     5400 مکعب