کنار گذر شمالی ساری و تقاطع های غیر همسطح

شرح پروژه

کارفرما:                    وزارت راه و شهرسازی

شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل کشور

دستگاه نظارت:           مهندسان مشاور بهین تردد پارس

مبلغ کل پیمان                                 3.000.000.000.000  ریال

(حدفاصل میدان خزر تا تقاطع سمسکنده )
1- این بخش از کنارگذر شمالی ساری شامل بزرگراهی بطول 7400 متر منشعب از میدان خزر تا تقاطع سمسکنده واقع در بزرگراه ساری – نکاء می باشد.
( حدفاصل 22 بهمن تا سه راه جویبار )
شامل دوربرگردان اتصالی در مقطع سه راه جویبار و بزرگراه به طول 700 متر

2- تقاطع غیر همسطح سمسکنده :
سه رمپ اصلی به طول تقریبی 2400 متر شامل :
الف) 3 دستگاه پل دهانه 20 متری
ب)یک دستگاه پل دو دهانه 20 متری
ج) سه دستگاه پل دهانه 10 متری

3- پل سه راه جویبار به طول حدود 1000 متر:
شامل عرشه پل دال مجوف بتنی شامل 28 دهانه به طول مجموعا حدود 700 متر و رمپها حدود 300 متر.

4- پل روی محور ساری قائمشهر:
شامل عرشه پل دال پیش تنیده شامل 7 دهانه به طول مجوعا حدود 280 متر و رمپها حدود 400 متر.

5- عملیات تکمیلی تقاطع سمسکنده:
شامل اجرای دیوار بتنی و رمپ ورودی باند شمال ، میدانگاهی تقاطع سمسکنده ، راه روستایی سمسکنده و زیرگذر اختصاصی روستای سمسکنده.

6- پل تقاطع فرودگاه ساری:
شامل عرشه دال مجوف بتنی شامل 3 دهانه به طول مجموعا حدود 100 متر و رمپها حدود 300 متر ، عملیات تعریض و رمپهای ورودی ، خروجی و زیر گذر.

احجام عملیات اجرایی پروژه:
اجرای عملیات خاکی به حجم     731,000 مترمکعب
اجرای ابنیه فنی به حجم بتن       118,500 متر مکعب
اجرای شمع به قطر 120 سانتیمتر 10680 متر طول
اجرای شمع به قطر 150 سانتیمتر 2500 مترطول
آرماتور بندی به مقدار حدودا 6500 تن

اجرای عملیات زیرسازی و روسازی
انجام کلیه عملیات تا بهره برداری پروژه
احداث 10 کیلومتر جاده تا سطح نهایی آسفالت و عبور ترافیک
احداث 3 دستگاه پل دهانه 20 متری
احداث 1 دستگاه پل دو دهانه 40 متری
احداث 3 دستگاه پل دهانه 10 متری
احداث دیوار حایل به طول 2800 متر
احداث 18 دستگاه آبرو با دهانه 2 و 3 متری
احداث باکس خط لوله نفت دهانه 3 متری به طول 250 متر
احداث 3800 متر رمپ ورود و خروج به تقاطع سمسکنده
احداث پل سه راه جویبار بهمراه رمپهای متصل به آن
احداث پل روی محور ساری قائمشهر و رمپهای متصل به آن
احداث پل تقاطع قرودگاه و رمپهای متصل به آن.