اعضای هیئت مدیره

 نام و نام خانوادگی   سمت   مدرک تحصیلی
علی اصغر رئیسیان  مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره  لیسانس عمران-عمران
لیلا انوری  نائب رئیس هیئت مدیره  فوق لیسانس مدیریت اجرائی
ساسان مفخم  عضو هیئت مدیره  لیسانس عمران-عمران
روشان رئیسیان  عضو هیئت مدیره  لیسانس عمران-عمران