کارکنان کلیدی

ردیف نام و نام خانوادگی مدرک تحصیلی رشته تحصیلی
1 مهدی هادی نژاد فوق لیسانس عمران
2 پیمان احمدی لیسانس عمران
3 نیما نیکزاد فوق لیسانس عمران
4 عبداله قریشی فوق لیسانس عمران
5 قاسمعلی محمدیان لیسانس عمران
6 نیما خدادادی لیسانس عمران
7 معصومه ملکی فوق لیسانس عمران
8 نیما منتظری لیسانس عمران
9 سهیل قاسمپور مرادی لیسانس عمران
10 علی مدانلو لیسانس عمران
11 عبدالرضا صادقی لیسانس عمران
12 سید محمدعلی موسوی فوق لیسانس عمران
13 علیرضا هاشمی لیسانس عمران
14 علی رحیمی لیسانس عمران
15 جابر قدمی لیسانس عمران
16 مسعود وطنی لیسانس مکانیک
17 مهدی قدیری لیسانس عمران
18 حسین  اسدی لیسانس عمران
19 ارمان طاهری لیسانس عمران
20 سینا عالی لیسانس عمران
21 اسماعیل رستمیان لیسانس عمران
22 میرعابدین حسینی لیسانس عمران
23 سید جواد ساداتی لیسانس عمران
24 اسماعیل شیرازی مقدم لیسانس عمران
25 عبدالحسین مالکی لیسانس عمران
26 محمد نیکزاد لیسانس مدیریت
27 ارمان محسنی لیسانس مدیریت
28 امید مسیح پور لیسانس مدیریت
29 مجید کاظمی لیسانس مدیریت
30 رمضان طالبی لیسانس مدیریت
31 مسعود قمری لیسانس نقشه بردار
32 جواد علوی لیسانس نقشه بردار
33 مجید حجازی دکترا حسابداری
34 پری قربانی لیسانس حسابداری
35 وفا قاسمی لیسانس حسابداری
36 آرزو ثروتی لیسانس حسابداری
37 امیرحسین عزیز پور لیسانس حسابداری
38 آیت امیر خالو لیسانس برق